+355 67 270 9991

info@profesional.al

Profesional.al

Ekspertët më të mirë ligjor dhe financiar në dorën tuaj. Bëni zgjedhjen e duhur.

Ekspert ligjor

Konsultimi ligjor me personin e duhur është garancia e zgjidhjes së çështjes suaj,
çelësi i suksesit të biznesit dhe baza për një përfaqësim serioz në organet shtetërore apo gjyqësore

Penale

Rekorde kriminale, aksidente rrugore, narkotikët, dhuna në familje, mashtrim financiar, apelime

Familja

Të drejtat familjare, kontrata martesore, divorci, kujdestaria e fëmijëve, trashëgimia dhe testamenti

Kushtetuese

Të drejtat kushtetuese, ankimi kushtetues, shteti i së drejtës, zbatim i ligjit, proces i rregullt ligjor

Biznes

Start up, regjistrim dhe menaxhim i shoqërive tregtare, borxhe financiare, taksa dhe tatime, lidhje kontrate

Prona

Kthim dhe kompesim, shitblerje, marrje me qira, vendosja e garancisë, dëshmi pronësie, bashkëpronësi

Emigracion

Fitimi i shtëtësisë, puno dhe jeto jashtë shtetit, leje qëndrimi, e drejta europiane, karta jeshile

Administrative

Administratë shtetërore, ankim administrativ, proces gjyqësor, apelime, përfaqësim ligjor, konstatim shkelje

Puna

Kontrata e punës, sigurimet shoqërore, ndërprerje e marrëdhënies së punës, të drejtat e punëmarrësit

Ekspert financiar

Bashkëpunimi me ekspertët financiar është i domosdoshëm
për një investim të sigurt dhe për një biznes që rritet me hapa të shpejtë.

Kontabilitet

Informacion ekonomik, vlerësim dhe interpretim i të dhënave, pasqyra financiare, këshillim

Financiare

Menaxhim fluksi, administrim dhe transferim i parave, maksimizim i fitimit, drejtim financiar

Auditim

Financa e korporatave, kontrolli financiar, shërbime fiskale, legjislacioni tregtar, auditim i pavarur

Administrim

Strategji zhvillimi, tatim-taksa, organe drejtuese, marketing, aktivitet ekonomik, shoqëri tregtare

Ndihmë ligjore dhe financiare në 3 hapa të thjeshtë

 

Zgjidhni kategorinë

Zgjidhni kategorinë e duhur në bazë tëinteresit tuaj duke lexuar me kujdes dhe nënkategoritë
për secilën ndarje.

Krahasoni dhe vlerësoni

Lexoni profilet e anëtarëve të platformës , krahasoni eksperiencat, aftësitë dhe karrierën e tyre për një vlerësim sa më të drejtë.

Shërbim i garantuar

Mund të përdorni një nga mënyrat e dhëna të kontaktit për të pasur një bashkëpunim
sa më të efektshëm.

9842

shikime ne faqe

211311

ekonomistë

11704

avokatë

FORMA LIGJORE

Kontratë shitje


Kontrata e shitjes ka për objekt kalimin e pronësisë së një sendi ose kalimin e një të drejte kundrejt pagimit të një çmimi. Shpenzimet e kontratës së shitjes janë në ngarkim të blerësit.

Donwload

Kontratë qiraje


Qiraja është kontrata me të cilën njëra palë (qiradhënësi) detyrohet t’i japë palës tjetër (qiramarrësit) një send të caktuar, në gëzim të përkohshëm kundrejt një shpërblimi të caktuar

Donwload

Kontratë dhurimi


Dhurimi është një kontratë me anë të së cilës njëra palë i kalon në pronësi pa shpërblim palës tjetër një send të caktuar ose një të drejtë reale të cilat kjo i pranon

Donwload

Artikuj & Ligje

blog-img

27

Sep

Në këtë rubrik do të gjeni artikuj dhe informacione të ndryshme mbi cështje ligjore dhe ekonomike. Ju mund të postoni punimin tuaj duke kontaktuar me stafin tonë në adresën e emailit info@profesional.al
 
 
Së shpejti me më shumë informacione...
 

blog-img

27

Sep

LIGJI PËR TRAJTIMIN E PRONËS DHE PËRFUNDIMIN E PROCESIT TË KOMPENSIMIT TË PRONAVE

Ky ligj ka për objekt rregullimin dhe shpërblimin e drejtë të çështjeve të së drejtës së pronësisë, krijimin dhe administrimin e Fondit të Kompensimit si dhe përcaktimin e procedurave për trajtimin e pronës e përfundimin e procesit të kompensimit të pronave
 
Tags : njohje dhe kompensim; shpronësuar, shtetëzuar; shpërblimi i drejtë;  ekzekutimi i vendimeve

blog-img

26

Sep

VKM PËR TRAJTIMIN E KËRKESAVE PËR NJOHJE TË PRONËS E TË KOMPENSIMIT TË SAJ

Ky vendim rregullon procedurat për mbledhjen, përpunimin dhe administrimin e akteve të subjekteve të shpronësuara gjatë procesit të njohjes e të kompensimit të pronës.
 
Tags : Mbledhja e akteve; administrimi i akteve; përpunimi i akteve

PARTNERËT TANË